کیفیت کالا

تاکید بر کیفیت کالا در اقتصاد جهانی امروزه کلید دستیابی به شایستگی در عملیات و فعالیت ها می باشد. افزایش کیفیت کالا منجر به افزایش بهرهوری و منافع وابسته به آن می گردد.

مدیریت تولید

مدیریت فراورده، عملکرد چرخهٔ حیات سازمانی در درون یک شرکت است که با برنامه‌ریزی یا پیش‌نگری یا بازاریابی فراورده یا فراورده‌ها در همهٔ مراحل چرخهٔ حیات محصول سروکار دارد.

تعریف دقیق کیفیت چیست؟

قرار است در این مطلب به موضوع کیفیت بپردازیم. مقوله ای که امروزه در بسیاری از سازمان ها به آن اهمیت فراوانی می دهند و توجه به آن می تواند در آینده سازمان و پیشرفت سازمان تاثیر بسیار فراوانی داشته باشد.

تضمین کیفیت

دو اصلی که تضمین کیفیت شامل آن‌ها است: «مناسب برای هدف» - محصول باید برای هدف تعیین‌شده مناسب باشد؛ و «درست بار اول» - اشتباهات باید برطرف شوند.