• ارتباطات بی واسطه : مديريت امور مشتريان : ۰۹۱۲۸۹۱۵۷۶۳
  • سامانه پیام کوتاه : ۳۰۰۰۶۷۲۱۳۱
  • ارتباط با مدیرمسوول: ۰۹۱۲۱۷۸۷۶۸۱